Catechisatie – De roeping van de discipelen, en begin van de tekenen van
de Heere Jezus - D.v. 31 januari

Lees : Johannes 1 : 35  - 2 : 12

Vragen:
1.    Wie wees Johannes de doper aan als het Lam Gods, wat betekende dat?
2.    Wie werden de eerste discipelen van de Heere Jezus?
3.    Werden  ze allen persoonlijk door de Heere Jezus geroepen of waren 
er ook die door anderen tot de Heere Jezus geleid werden, Wie?
4.    Hoe kwam Nathánaël tot geloof in Hem
5.    Wat betekende de woorden: “Zie,waarlijk een Israëliet, in de welke 
geen bedrog is,”
6.    vers 48 b. Heeft Nathánaël dan geen zonden?
7.    Waar trof de Heere Jezus zijn moeder aan, en wat vroeg zij hem?
8.    welk antwoord gaf de Heere Jezus? Vers Joh. 2 : 4. Wat bedoelde de 
Heere Jezus met dit antwoord.
9.    Wat zei Hij tegen de dienaren, en wat droeg Hij hun op?.
10.    Wat was het oordeel van de leider van het feest?
11.    Wat betekenen de woorden: “Dit beginsel der tekenen heeft Jezus 
gedaan te Kana in Galilea.” vers 11a


Westminster Catechese DV 14-1 – Gods eeuwige besluiten (vervolg) en De schepping
 
vragen bij hoofdstuk III
[5] Bij hoofdstuk III, artikel 8: De leer van de predestinatie (uitverkiezing en verwerping) moet met veel voorzichtigheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Waarom, denk je?
[6] Bij hoofdstuk III, artikel 5: Wanneer heeft God mensen uitverkoren om zalig te worden? Welke reden volgde Hij toen Hij mensen uitkoos?
[7] God heeft niet alleen mensen uitverkoren, maar ook middelen. Wat betekent dat?

Lees Westminster Confessie artikel IV (De schepping)
[1] Met welk doel heeft God de hemel en aarde geschapen?
[2] Welke vrijheid hadden Adam en Eva in het paradijs vóór de zondeval?