Kerkbezoek na 1 juli 2020

Lange tijd leek het erop dat we vanaf 1 juli met 100 mensen naar de kerk konden komen om de erediensten te bezoeken. Onverwachts kwam het bericht dat ook de grens van maximaal 100 mensen vervalt. We zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheden die ons hierin gegeven worden. We weten niet wat de toekomst brengt: is deze mogelijkheid slechts tijdelijk en wordt het daarna weer minder? Of zijn de ontwikkelingen van het virus dusdanig dat we de diensten in onze vertrouwde Jeruzalemkerk met velen kunnen blijven bezoeken? Op diverse manieren hopen we u te informeren over de wijze waarop we kerk kunnen houden. Ons maandelijkse kerkblad is slechts een manier, de ontwikkelingen gaan soms zo snel dat de informatie ook weer snel gedateerd is. Houdt u daarom ook uw e-mail in de gaten. Natuurlijk zullen we er zorg voor dragen dat de hele gemeente wordt geïnformeerd.

Inventarisatie bezoek diensten

Uit de gehouden inventarisatie is gebleken dat er op dit moment meer dan 185 mensen de diensten willen bezoeken. DV de eerste zondag in juli (5 juli) zullen we de maximaal beschikbare ruimte nog niet benutten, maar maximaal 150 bezoekers toelaten per dienst. Daarna zullen we evalueren en stellen we onze aanpak, waar nodig, bij. 

Als u aangegeven heeft om naar de diensten te komen, dan rekenen we ook op uw komst. Dit betekent ook dat we u dringend vragen uzelf af te melden wanneer u door bijv. ziekte, vakantie, etc. niet in de gelegenheid bent om te komen. Afmelden kan door een mail te sturen naar info@cgkkralingen.nl

De overheid heeft nadrukkelijk drie voorwaarden verbonden aan de laatste verruiming:

- werken met gereserveerde plaatsen

- waarborgen van de 1,5 meter afstand

- een vorm van medische controle

Mede op basis van deze voorwaarden hebben we de volgende maatregelen getroffen om het bezoeken van de diensten door een groot deel van de gemeente weer mogelijk te maken.

Gereserveerde plaats!

U krijgt een vaste plaats in de kerk toegewezen waar u voorlopig zit. U kunt als gezin bij elkaar zitten, maar houd 1,5 meter afstand tot anderen. Mocht u afwezig zijn, dan blijft uw plek leeg. Welke plaats u toegewezen krijgt, zal u vooraf worden gemeld. We willen u dringend vragen niet op eigen initiatief een andere plek in te nemen. U heeft ook aangegeven met hoeveel mensen u komt. Wilt u extra mensen meenemen, neem dan vooraf en tijdig contact op met de commissie om na te gaan of dit mogelijk is (info@cgkkralingen.nl). Er is alleen plek op vooraf gereserveerde plaatsen. Dit is een richtlijn van de overheid!

Geen opstoppingen

We willen u vragen om zelf mee te werken aan het voorkomen van opstoppingen, zowel voor als na de dienst. In de kerk worden looproutes aangehouden. Houdt u zich aan de aanwijzingen van de commissie en aan de 1,5 meter regel tot gemeenteleden die niet tot uw huisgezin behoren.

Voor de dienst:

- Op het bordes zijn de linker- en rechterdeur geopend. Kijkt u vooraf waar uw zitplaats is en kies de juiste deur om het gebouw te betreden

- Indien gewenst kunt u uw handen bij de ingang desinfecteren. Probeer ook hier opstoppingen te voorkomen (middelen zijn in de kerk aanwezig)

- Loop direct naar de u toegewezen plaatsen, de garderobe en zijzaal zijn gesloten

- Aan de vrouwen en meisjes wordt gevraagd: Wilt u uw hoofddeksel bij uw vervoermiddel of (ruim) buiten de kerk opzetten, en niet in de hal.

Na de dienst:

- Verlaat het gebouw rij voor rij, te beginnen in het middenschip vanaf de achterste rij.

- Na het middenschip, volgen de zijvakken en tot slot de gallerij

- Loop direct door naar buiten

- Blijf niet op het bordes staan praten, maar ga naar uw vervoermiddel

Het bezoek aan de toiletten willen we ontmoedigen. Uiteraard, bij hoge nood is het mogelijk, mits u gebruik maakt van ontsmettingsmiddelen.

Zingen

Het niet kunnen zingen wordt als een sterk gemis ervaren. Gelukkig zijn er nieuwe ontwikkelingen, waarover we u nu willen informeren. Sinds woensdag 8 juli is er een rekenmodel beschikbaar waarmee berekend kan worden of zingen in de kerk wel of niet mogelijk is. Dit model houdt rekening met, onder andere, het volume van de kerk, het aantal kerkgangers, de tijdsduur van het zingen, bouwjaar van de kerk. We hebben dit model toegepast op de situatie van onze gemeente. Na het doorrekenen van verschillende situaties blijkt het verantwoord te zijn om in de dienst het zingen beperkt toe te staan. De beperking die we onszelf vooralsnog opleggen, is dat we kiezen voor drie zangmomenten van maximaal één psalmvers en dat we u vragen om ingetogen te zingen. Met dit besluit blijven we bewust aan de veilige kant. Het bovengenoemde rekenmodel geeft ons op dit moment meer ruimte, maar we willen voorzichtig zijn. We hopen het zingen op DV een later tijdstip verder te kunnen verruimen. We beseffen dat het rekenmodel gebaseerd is op inzichten van dit moment, maar het geeft ons een goed handvat om voor onze ruime kerk een weloverwogen en verantwoorde beslissing te nemen. Wees ervan overtuigd dat we dit besluit met grote zorgvuldigheid hebben genomen.

Medische check

Over het uitvoeren van de medische check is nog veel onduidelijk. De komende dagen hopen we daar meer over te weten te komen. In ieder geval vragen we u heel dringend om bij de minste twijfel over uw gezondheid en verschijnselen (niezen, keelpijn, koorts, niet lekker voelen etc.) uw verantwoordelijkheid te nemen en niet naar de diensten te komen. Alleen zo houden we het veilig! Als er een nadere duiding komt van de medische check, dan zullen we u daarover informeren.


Ouderen en Kwetsbaren

We vragen specifiek uw aandacht voor de ouderen en kwetsbaren. Het RIVM ontraadt het bezoek van deze groepen aan grotere bijeenkomsten. We volgen het advies van het RIVM hierin. Dit betreft een advies en is dus geen verbod. Mocht u tot één van deze groepen behoren, hebt u eerder aangegeven dat u (voorlopig) niet komt, maar twijfelt u over het bezoek aan de diensten, neem dan vooral contact op met de commissie. We kunnen u dan wellicht helpen een beslissing te nemen en kunnen kijken of er maatwerk voor u mogelijk is.

Crèche

Helaas zal de crèche niet beschikbaar zijn tot in ieder geval 1 september.

Collecte

Collecteren zullen we voorlopig niet doen, we blijven onze gaven geven via de overmaken op de bankrekeningen van de kerk. We zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning die u heeft gegeven, want de kosten zijn wel doorgegaan.

Ten slotte

Heeft u vragen, wilt u een gesprek? Bel dan met een van de commissieleden:

Robbert Bouwmeester, Martin den Braber, Paul van Hengel, Arjan van Voorden