Informatie voor gasten

We heten u hartelijk welkom hier op de website maar natuurlijk ook in de zondagse kerkdiensten.

Voor u die niet of minder bekend bent met kerkelijke gebruiken volgt hieronder een globale uitleg over onze kerk en de kerkdienst.

Hoe ziet een kerkdienst er uit?

De invulling van de kerkdienst is eigenlijk elke dienst hetzelfde. 

Als de dienst begint komt de kerkenraad binnen en volgt een stil gebed.

Hierin vraagt een ieder voor zich om een zegen over de samenkomst. Hierna klimt de voorganger / dominee op de kansel, doet enkele mededelingen waarna hij onze afhankelijkheid van God uitspreekt en de gemeente groet namens God. We noemen dit: votum en groet. 

Hierna volgt het voorlezen van de Wet (de tien geboden) of de Geloofsbelijdenis. 

Daarna wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen wat betrekking heeft op de preek. We zijn gewend om te lezen uit de Statenvertaling. Een vertaling die zijn oorsprong vind in de 17e eeuw.

Daarna gaat de voorganger voor in het gemeenschappelijk gebed. Hierin vraagt de voorganger om een zegen van de Heere over de dienst en worden de eventuele zorgen of noden van gemeenteleden aan de Heere voorgelegd. 

Na Het gebed vind een collecte plaats. 

Het grootste gedeelte van de dienst wordt ingevuld door de preek (ca. 50 minuten) na de preek spreekt de voorganger een dankgebed uit en sluit hij de dienst af door de zegen van de Heere namens God op de gemeente te leggen. 

Tussen alle onderdelen vind er samenzang plaats. In totaal wordt er per dienst 4 of 5 maal gezongen, soms meerdere coupletten. De liederen die gezongen worden komen uit het Psalmboek. Dit zijn berijmingen van het Bijbelboek ‘De Psalmen’. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een oudere berijming van 1773. Deze berijming sluit qua woorden aan bij de gebruikte Bijbelvertaling.

De liturgie van de kerkdiensten is sober. Het gaat om de inhoud – niet de vorm. Centraal staat de verkondiging van het Woord van God.

Wat voor gemeente zijn wij?

De Jeruzalemkerk is een gemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerken. De naam zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’ Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijk kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken  omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de reformatie). De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de  Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die de christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Heeft u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen, stelt u ze gerust. Stuur dan een e-mail naar evangelisatie@cgkkralingen.nl