Wat wij geloven


Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het heilige Woord van God is. Voor het schrijven van de Bijbel gebruikte God mensen. Maar toch is het geen mensenwerk! De Heilige Geest heeft de Bijbelschrijvers van woord tot woord ingegeven wat zij moesten schrijven. Onder het gezag van de Bijbel moeten wij buigen en al ons handelen en denken moet hieraan getoetst worden.

Wij geloven dat de Bijbel het enige noodzakelijke boek is omdat het een Goddelijk boek betreft. Het wijst de weg ter zaligheid aan. Daarom is het nodig dat we biddend en met eerbied het Woord van God lezen en overdenken. De Bijbel kunnen we niet altijd begrijpen. Maar dat hoeft ook niet. De Heilige Geest leert om Gods Woord te geloven.

Wij roepen u op om het Woord van God te lezen. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken: Statenvertaling 


Belijdenisgeschriften

Ons geloof wordt samengevat in verschillende belijdenisgeschriften die voluit gebaseerd zijn op de Bijbel. Vanuit de Bijbel kennen we al verschillende belijdenissen. Zo beleed Petrus in Mathéüs 16:16: “Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods”. In de loop van kerkgeschiedenis zijn de belijdenissen van de kerk samengevoegd in belijdenisgeschriften. Deze belijdenissen zijn niet bedoeld om de Bijbel aan te vullen, maar nuttig en nodig tot versterking van Gods Kerk, als een akkoord van kerkelijke gemeenschap en om de dwaalleer te weerleggen. Ons geloof wordt samengevat in drie algemene belijdenisgeschriften, die aan heel de kerk eigen zijn, namelijk:

-De Apostolische geloofsbelijdenis;

-De geloofsbelijdenis van Nicea;

-De geloofsbelijdenis van Athanasius.


Naast deze algemene belijdenisgeschriften hebben wij de Drie Formulieren van Enigheid, namelijk:

-De Heidelbergse Catechismus;

-De Dordtse Leerregels;

-De Nederlandse Geloofsbelijdenis.